Projectverhuizingen

Iedere project verhuizing – groot of klein – valt of staat met een goede voorbereiding. Om een verhuizing tot een succes te maken is het van belang dat er een gedegen voorbereiding plaats vindt. De projectleider van UTS Abbink neemt daarom deel aan de vergaderingen van de projectgroep Verhuizing. Gezien zijn ruime know-how en ervaring kunt u een waardevolle input van hem verwachten.

Aan de hand van de bepaalde uitgangspunten en input vanuit het verhuisoverleg stelt onze projectleider een gedetailleerd verhuisdraaiboek op, waar in ieder geval de onderstaande punten zijn opgenomen:

 

– fasering, verhuisvolgorde, dag planningen en werktijden
– specials zoals bijvoorbeeld kunst, copiers, kluizen, etc.
– details omtrent cable management
– benodigd personeel en materieel
– vergunningen en wegafzettingen
– communicatieschema
– oplevermomenten
– evaluatiemomenten
– kleurcoderingen
– veiligheidsmaatregelen
– calamiteitenplan.

In de aanloop naar de verhuizing wordt op locatie bekeken welke verdere maatregelen genomen dienen te worden om de mogelijke overlast tot een minimum te beperken.

Op de laad- en loslocaties wordt tijdens de voorbereiding in overleg bepaald:

– Welke beschermende materialen benodigd zijn
– Welke interne looproutes, liften en doorgangen gebruikt gaan worden in overleg met de locatie verantwoordelijke contactpersoon
– Welke uitwijk mogelijkheden aanwezig zijn in geval van calamiteiten inclusief bepalen benodigd extra beschermingsmateriaal.

Onze projectleider stelt in overleg met u een verhuisinstructie op en organiseert desgewenst een voorlichtingsbijeenkomst voor uw medewerkers.

Uitvoering

Door de gedegen voorbereiding vallen alle puzzelstukjes op zijn plaats. De verhuizing wordt gerealiseerd geheel volgens plan en zonder dat het primaire proces wordt verstoord en dat de veiligheid van medewerkers en omstanders een moment in gevaar is gekomen.

Onze klanten hebben niet voor niets UTS Abbink verkozen tot de beste Erkende Projectverhuizer van 2018. UTS Abbink werkt met gediplomeerde medewerkers die de meest moderne hulpmaterialen tot hun beschikking hebben.

Tijdens de uitvoering van de verhuizing heeft onze projectleider een coördinerende en toezichthoudende rol. Hij heeft de volgende taken/verantwoordelijkheden:

 

– houden dagelijkse start werkvergadering met uitvoerende team
– oplossen van knelpunten
– dagelijks voortgangscontrole en rapportage aan opdrachtgever
– bewaken en indien daar aanleiding toe bestaat het bijstellen van het tijdsplan
– controleren en bewaken kwaliteitsniveau
– bijstellen beheers factoren
– voorbereiden nazorgprogramma
– opleveren werkzaamheden aan het einde van de verhuisdag.

Tijdens deze fase wordt door de projectleider het nazorgprogramma opgesteld en voorbereid.

Nazorg

Gedurende de nazorg worden de laatste werkzaamheden van de uitvoering geïnventariseerd, verdeeld en opgelost.

 

De activiteiten in deze fase zijn:
– inventariseren en oplossen restpuntenlijst
– laatste oplevering en afsluiting van het project of deelfase.

Evaluatie

Kwaliteit staat bij UTS zeer hoog in het vaandel. Na afloop van iedere verhuizing vindt er een evaluatie plaats met betrokkenen, zowel intern als extern. Verbeterpunten uit deze evaluaties leveren waardevolle input waardoor de kwaliteit van onze dienstverlening continue verbeterd wordt.